Måndagen 24.9.2018 kl. 18.00 i Seminarieskolan i Ekenäs, Ladugårdsgatan 1-3. Ärende som behandlas är kungjorda på stadens officiella anslagstavla och på stadens hemsida. Protokollet från sammanträdet är offentligt framlagt torsdagen 4.10.2018 i Raseborgs stadskansli, Gustav Wasas gatan 10, Ekenäs.

 

Thomas Blomqvist
Stadsfullmäktiges ordförande

 

Dag för givande av beslut: 19.9.2018

Anmälan gäller schaktningsarbeten vid Ekenäs järnvägsstation under avbrott i tågtrafiken, förnyande av dikestrumma under spåren, lördag 22.9 kl. 18:00 – måndag 24.9.2018 kl. 05:00.

Stadsplaneringsarkitekten i Raseborg ger följande beslut 18.9.2018 som gäller planeringsbehov (MBL 137 §).

Beslut om tillståndet och därtill anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsenheten, Elin Kurcksgatan 11, Karis.

Studiestipendier kan sökas ur Ekenäs stads 450-årsjubileumsfond senast 5.10.2018.

Tre stipendier på 800 € och ett stipendium på 500 € utdelas. Syftet med stipendierna är att stöda studier vid andra stadiets yrkesutbildning eller tredje stadiets utbildning. Studeranden bör vara född 1993 eller senare och ska vara minst andra årets studerande samt mantalsskriven i Raseborg.

Av den fritt formulerade ansökan bör framgå stipendiets användningsändamål och ett studieintyg bör bifogas. Ansökan skickas in per e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. . Ansökan kan även skickas till: Raseborgs stad, Bildningsnämnden, PB 58, 10611 Raseborg.

Närmare upplysningar ges av Arja Holm, tfn 019 289 2146.

Bildningsnämnden

Regionförvaltningsverket kungör följande:

pdf Kungörelse Nordkalk

Beslut kan läsas härifrån: pdf Beslut Nordkalk - Päätös Nordkalk

 

Raseborgs stad

UUDELY/5112/2018

K U N G Ö R E L S E

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har den 13 september 2018 fattat beslut be-träffande anmälan om buller eller skakning som störs enligt 118 § miljöskyddslagen. South West Motorsport r.f. har beviljats beslut som gäller om Miniracingtävling 22.9.2018 i Raseborg och Ingå. Beslutet har getts efter anslag.

Beslutet av Nylands NTM-central är offentligt framlagt under tjänstetid i Raseborgs stads-hus, Gustav Wasas Gata 10, 10600 Ekenäs, Ingå kommunalhus, Strandvägen 2, 10210 Ingå och på Internet-sidan www.ymparisto.fi/ysl/paatokset/uusimaa.

Ändring i beslutet av Nylands NTM-central kan sökas genom besvär hos Vasa förvalt-ningsdomstol. Den sista besvärsdagen är den 15 oktober 2018. Rätt att anföra besvär har den som ansökt om tillstånd och de vilkas rätt eller fördel ärendet kan tänkas beröra samt kommunstyrelsen och de myndigheter som skall bevaka det allmänna intresset i ärendet.

Beslutet kan läsas här: pdf Beslut- Päätös South West Motorsport r.f

Helsingfors den 13 september 2018

NYLANDS NTM-CENTRAL

13.9.2018

Följande planutkast är offentligt till påseende enligt markanvändnings- och bygglagen på stadens officiella anslagstavla, Raseborgs stadshus, Rådhustorget, 10600 Ekenäs, www.raseborg.fi/planlaggning och på planläggningsenheten, Elin Kurcksgatan 11 b, 10300 Karis under tiden 17.9 – 17.10.2018.

Stadsplaneringsarkitekten i Raseborg meddelar 14.9.2018 beslut i nedannämnda på basen av § 171 markanvändnings- och bygglagen avsedd ansökan om undantag.

Beslut om tillstånd och därtill anslutna handlingar finns till påseende på planläggningsenheten, Elin Kurcksgatan 11, Karis.

NTM-centralen i Egentliga Finland har godkänt en fiskevårdsplan för Hangö Vatten i Gennarbyviken.

Kungörelsen kan läsas här: pdf Anslag om beslut gällande fiskevårdsplan

och beslutet kan läsas här: pdf Beslut om godkännande av fiskevårdsplan Gennarbyviken.

Handlingarna finns också till påseende på officiella anslagstavlan i Raseborgs stad, Gustav Wasas gatan 10, 10600 Ekenäs under kanslitid.

Raseborgs stad

Dag för givande av beslut: 7.9.2018

Anmälan gäller schaktningsarbeten (förnyande av dikestrumma under järnvägsspåren) i Leksvall, Hangövägen 2568, även nattetid lördag 15.9 kl. 18:00 – söndag 16.9.2018 kl. 24:00. Förberedande och avslutande arbeten dagtid 14 – 20.9.2018.

Kungörelse

Egentliga Finlands NTM-central har den 4.9.2018 givit ett beslut som gäller dispositionsplanen för fiskerihushållningsavgifter i Nylands havsområde.

Beslutet kan läsas här: pdf Beslut gällande dispositionsplanen för fiskerihushållningsavgifter i Nylands havsområd

Raseborgs stad