Raseborgs stads tekniska central inbegär anbud på stenmaterial för stadens underhålls- och jordbyggnadsarbeten för perioden 1.4.2019 - 31.3.2022.

Anbudshandlingar erhålls och anbud lämnas elektroniskt på www.tarjouspalvelu.fi/raasepori. Anbudstiden går ut 11.2.2019 kl. 9.00.

Tekniska centralen

 

Loud'n Live Promotions Ab har lämnat in en anmälan gällande en friluftskonsert vid Bulevarden 16–18 i Karis (ängen nedanför gamla stadshuset), lö. 29.6.2019 kl. 12–18 (soundcheck), kl. 18–02 (konsert). Fre. 28.6 soundcheck kl. 15–18.

14.1.2019

I enlighet med 200 § i markanvändnings- och bygglagen och 93 § i – förordningen träder följande stranddetaljplan i kraft med denna kungörelse:

Bergvik-Sandvik-Örnvik, stranddetaljplan (stadsfullmäktige 12.11.2018 § 110)

Planmaterialet finns tillgängligt på adressen link.raseborg.fi/plan7756

Ab Rasmin Oy ansöker om marktäktstillstånd för tagande av sand på fastigheten Tegelbacken 710-442-1-1 i Raseborg.

Enligt ansökan planerar man att ta 70 000 m3 sand under 10 års tid från ett område som är 1,7 ha stort. Marktäktsverksamhet har idkats på området flera tiotals år.

- 710-618-1-14, inom Bällarby stranddetaljplaneområde, Svartå
- 710-611-1-1, inom område som i Svartådalens generalplan, Karis

Ovan nämnda beslut har givits den 7.1.2019 efter anslag.
Kungörelsen hålls framlagd till allmänt påseende på Raseborgs stads anslagstavla i Ekenäs samt på stadens www-sidor under tiden 4.1. – 22.1.2019.

Följande planprojekt anhängiggörs 4.1.2019

Svartå skol- och servicecentrum
Planeringsområdet är beläget i Svartå tätort.

Som en del till planläggningen hörande växelverkan (MBL § 62 och MBF § 30) ordnas ett informations- och diskussionstillfälle om planprojektet. Mötet är öppet för alla och hålls torsdagen 17.1.2019 kl. 17.00 i Mustion koulu (Lindnäsvägen 17)

Hästhagen stranddetaljplan
Planområdet utgör Gårdsbacka-Langansböle gårds (1-151 och 1-179) strandområde.

Källträsket, Vistjärnan, stranddetaljplan
Planeringsområdet ligger ca 10 km sydost om Karis centrum.
Planens beredningsmaterial är till påseende på stadens hemsida www.raseborg.fi samt på planläggningsenheten, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs under tiden 14.1. – 15.2.2019.

Detaljeplaneförslag för de nedannämda områdena är framlagda 7.1 - 7.2.2019

Järnvägsgatan - Resecentrum
Planeringsområdet ligger i centrum av Ekenäs i närheten av Ekenäs station.

Skogby industriområde
Planeringsområdet ligger i Skogby och Harparskog byar ca 11 km sydväst om Ekenäs centrum invid riksväg 25.

Förslag till parkplan för byggande av en friluftsled mellan Ormnäs och Jägarbacken i Ekenäs är under tiden 3.1 – 16.1.2019 framlagt på tekniska centralen, Raseborgsvägen 37 i Ekenäs samt på stadens webbplats www.raseborg.fi.

I enlighet med § 43 i markanvändnings- och byggförordningen har intressenter rätt att under ovan nämnda tid inlämna skriftliga anmärkningar mot förslaget, adress: Tekniska nämnden, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs.
pdf Parkplan

TEKNISKA NÄMNDEN

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har 28.12.2018 fattat ett beslut som berör gränserna för en plats där en art som kräver särskilt skydd förekommer på fastigheten

Pohjankuru-Ervelä rataosuus 710-871-3-8 i Raseborg.

Beslutet hålls 30 dagar till påseende i Raseborg stadshus, Raseborgsvägen 37, 10650 Ekenäs samt i Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland, Semaforbron 12 B 5 våningen, 00520 Helsingfors.

Helsingfors 28.12.2018

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

UUDELY/11903/2018

Beslut enligt miljöskyddslagen (527/2014) 118 § om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar som gäller stenbrytning, borrpålning, samt byggande av en så kallad spontvägg vid Åminne kraftverk, Valsverksvägen 30, Raseborg. Arbetet utförs må - fre kl. 07.00 - 20.00 under tidsperioden 1.1.2019–30.6.2019.

En planläggningsöversikt över aktuella planläggningsprojekt har behandlats av planläggningsnämnden 19.12.2018 § 176.

Översikten finns framlagd på stadens officiella anslagstavla www.raseborg.fi/planlaggning.