Stadsstyrelsen behandlade vid mötet 2.10.2017 bl.a. en budgetändring i investeringsanslaget för år 2017 för Karis järnvägsbro. I verksamhets- och ekonomiplanen för år 2017 har man reserverat 1 000 000 euro för år 2017. Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att investeringsanslaget ändras från 1 milj. för år 2017 till 400 000.

Den totala investeringen för projektet för perioden 2018-2019 behandlas i budgetberedningen för år 2018. Därtill föreslår stadsstyrelsen för stadsfullmäktige att en budgetändring görs så att verksamhetsbidraget för ”Bygg och miljö” ändras från -925 000 euro till -1 070 000 euro och verksamhetsbidraget för ”Mätning och fastighetsbildning” ändras från +1 846 000 euro till +1 991 000 euro.

Samkommunen för Västra Nylands Folkhögskola (VNF) har i ett brev riktat till medlemskommunerna inbegärt eventuella förslag till utvecklandet av Samkommunen för Västra Nylands folkhögskola verksamhet - samt eventuella förslag gällande ekonomiplanen för samkommunen 2018-2020.

Stadsstyrelsen antecknar medlemsbrevet för kännedom. Stadsstyrelsen välkomnade det att VNF inte anhåller om kommunalt stöd för investeringar utan att dessa planeras finansieras med skolans egna medel. Stadsstyrelsen noterade att planerna om en fusion av VNF med andra aktörer nu skrinlagts. 

Stadsstyrelsen reserverar totalt 37 000 € för samkommunen Västra Nylands Folkhögskola i Raseborgs stads budget för 2018. Stadsstyrelsen i Raseborg anser att VNF ska klara sig utan återkommande understöd från ägarkommunerna och uppmanar samkommunens nya styrelse, att beakta ägarkommunernas utlåtande och anpassa skolans verksamhet till de ekonomiska realiteterna.

Personalstyrkan inom byggnadstillsynsenheten föreslås öka från sju till åtta  årsverken med motiveringen att lovförfarandet ska kunna ske tillräckligt effektivt ur kundsynvinkel, med kortare handläggningstider som resultat. Stadsstyrelsen beslöt att godkänna förslaget att inrätta en tjänst som  byggnadsinspektör/ tillståndsberedare.

Stadsstyrelsen förutsätter att framstegen gällande beviljande av lov årligen rapporteras till stadsstyrelsen och behandlingstiden är max. sex veckor efter att komplett lovsansökan inlämnats.

Raseborgs Ishall Ab har inlämnat en anhållan om att staden skulle återbörda de fastighetsskattesatser som bolaget påförts från och med skatteåret 2017. Beloppet för år 2017 uppgår till 61 074,86 euro. Stadsstyrelsen förutsätter att Raseborgs ishall Ab omgående inlämnar en rättelseyrkan beträffande Skattemyndighetens beslut att upphäva bolagets status som allmännyttigt samfund. Om rättelseyrkan inte medför ändring i gjorda beslut förutsätter stadsstyrelsen att Raseborgs ishall Ab inlämnar ett besvär i ärendet till förvaltningsdomstolen. Stadsstyrelsen besluter att den fastighetsskatt som påförts Raseborgs Ishall Ab återbördas till bolaget. Beloppet för år 2017 är 61 074, 86 euro. Kostnadsställe 1211 belastas. 

Ett förslag om budgetändring tillställs stadsfullmäktige så att verksamhetsområdets ”Stadskansli” utgiftsanslag höjs med 61 100 euro och skattinkomsterna i finansieringsdelen, inkomstanslag, höjs med 61 100 euro. Nettoinverkan för staden blir därmed lika med 0. Bolaget bör, om besvärsprocessen leder till ett positivt resultat, omgående till Raseborgs stad återbörda de belopp inklusive räntor som tillfaller bolaget.

Närings- trafik- och miljöcentralen i Egentliga Finland (NTM) har begärt om ett utlåtande om understöd till skärgårdstrafiken 2018. Raseborgs stad har ingenting att anmärka gällande NTM-centralens förordanden för tunga båttransporter och persontransporter i Raseborgs skärgård.

Staden har bett in offerter för projektledare eller projektorganisation för strategiarbetet senast den 29.9.2017. Stadsstyrelsen befullmäktigade stadsdirektören att välja aktör för strategiarbetet till en max kostnad på totalt 40 000 euro. 

Raseborg stad har för kännedom erhållit inrikesministeriets förordning av den 13 april 2017 om felparkeringsavgift (221/2017). Förordningen trädde i kraft den 1 maj 2017. Alla gällande felparkeringsavgifter som överstiger 20 euro finns samlade i förordningen. Felparkeringsavgiften i Raseborg är 30 euro. Inrikesministeriet ber Raseborgs stad lämna in eventuella förslag till höjning av felparkeringsavgiften senast den 31 januari 2018. Stadsstyrelsen föreslår att felparkeringsavgiften i Raseborg fortsättningsvis är 30 €. Förslaget motiveras med att detta skulle innebära en kännbar påföljd av felparkering och därmed effektivare minska parkering mot reglerna. Detta skulle även förbättra trafiksmidigheten och underhållet av gator och övriga trafikområden.

En kommuninvånare har inkommit med en skrivelse till staden gällande tillverkning av flagga för privat bruk. Invånaren skulle vilja göra en flagga för en flaggstång som kommer ut från väggen. Flaggans storlek skulle vara ca 30 x 50 cm. I flaggan skulle hen vilja använda Ekenäs stads gamla vapen. Stadsstyrelsen konstaterade att staden inte har något att invända emot att invånaren tillverkar en flagga för eget bruk prydd med Ekenäs stads vapen.

Staden är en av grundarna till Pohjan palveluasuntosäätiö - Pojo servicebostadsstiftelse. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige utser tre egentliga representanter med personliga ersättare i förvaltningsrådet för Pojo servicebostadsstiftelse för mandattiden 2017–2021.

Presidentvalet 2018

Presidentvalet förrättas söndagen den 28.1.2018 och förhandsröstningen i hemlandet under tiden 17.1 - 23.1.2018. Om ingen av kandidaterna får majoriteten av de avgivna rösterna, förrättas ett andra val söndagen den 11.2.2018 och förhandsröstningen i hemlandet 31.1 - 6.2.2018. Stadsstyrelsen beslöt att godkänna röstningsställen/vallokaler i Raseborg för presidentvalet 2018.

Därtill beslöt stadsstyrelsen om att förhandsröstningen ordnas i egen regi i Ekenäs bibliotek, Karis Bibliotek, Pojo bibliotek, en dag i Bromarv Marthahus (Villa Vera) samt i valbussen, som är en ambulerande förhandsröstningsplats med fastställda hållplatser/dagar/tider under hela förhandsröstningsperioden. 

Stadsstyrelsen godkände även att förhandsröstningen i Raseborgs stad verkställs av fem valbestyrelser på anstalter, dvs. verksamhetsenheter inom socialvården.

Stadsstyrelsen godkände avtalet mellan Trafikverket och Raseborgs stad om Karis järnvägsövergång, underfart och resecenter (LIVI/3812/04.02.01./2017).

I verksamhets- och ekonomiplanen för år 2017 har beslutats om projektanslaget för hela projektet, sammanlagt 3,3 miljoner euro för åren 2017-2019.

Stadsstyrelsen godkänner och skickar vidare till stadsfullmäktige för kännedom för budgetberedning ett projektanslag för åren 2017-2019.

Förslaget innehåller en höjning av projektanslaget för verksamhetsperioden 2018-2019 samt ändringen av investeringsanslaget för år 2017. Anslaget om 400 000 euro för tilläggs- och ändringsarbeten har beaktas i stadens betalningsandel.  Stadsdirektören och tekniska direktören befullmäktigas att underteckna entreprenadavtalet inom ramen för det totala anslaget.

Byggnadsplaneringen genomförs enligt måltidtabellen i slutet av år 2017 och byggandet inleds vid årsskiftet 2017/2018. Projektet blir färdigt senast i början av år 2019.

Ägaren till fastigheten 710-584-5-20 i Skogby har inkommit med planläggningsinitiativ med målsättningen bl.a. att skapa förutsättningar för utvidgandet av den nuvarande verksamheten (förvaring och service av båtar) och att kunna centrera verksamheten inom ett enhetligt område.

Stadsstyrelsen beslöt godkänna initiativet till planändringen. Före inledande av planläggning ska ett avtal om inledande av planläggning uppgöras mellan initiativtagaren och staden. Planläggningen godkänner planläggningskonsult med separat beslut före inledande av detaljplan och stadsstyrelsen godkänner utkast till avtal om inledande av detaljplan. Innan detaljplaneändringen godkänns, förutsätts att ett markanvändningsavtal ingås med markägaren. Beredningen befullmäktigades göra tekniska justeringar i avtalet.

En motion med Johan Kvarnström som första undertecknare har inlämnats. I motionen föreslås, att en utredning gällande avgiftsfri småbarnspedagogik görs i Raseborg och

att staden samtidigt ser över den nuvarande begränsade rätten till småbarnspedagogik på 25 timmar/vecka och det förhöjda relationstalet mellan barn och personal.

Vidare föreslås att Raseborg stegvis inför en avgiftsfri småbarnspedagogik så att den vid slutet av stadsfullmäktiges mandatperiod omfattar 20 timmar per vecka för alla barn över tre år. Stadsstyrelsen sände motionen till bildningsnämnden för beredning. Beredningen bör vara stadsstyrelsen tillhanda 28.2.2018.

Staden har erhållit en inbjudan av Hörselföreningen i Västra Nyland rf för föreningens 30-års jubileumsfest 28.10.2017. Stadsdirektören gavs fullmakt att utse representant.

Anmälningsärenden antecknades för kännedom. Bland övriga ärenden kan nämnas Ulf Heimbergs skrivelse gällande belysningen i Skogby och Isabella Aléns fråga gällande tidtabellen för skolutredningen. Ärendena antecknades för kännedom och ärendet gällande Heimbergs skrivelse remitterades till tekniska nämnden för beredning.