På mötet behandlade stadsstyrelsen bl.a. halvårsrapporten och olika utlåtanden. Styrelsen besökte även Ekåsens huvudbyggnad som blir det nya stadshuset hösten 2018. 

Stadsstyrelsen antecknade halvårsrapporten 1.1 – 30.6.2017 för Raseborgs stad, halvårsrapporten för Ekenäs Energi Ab, hyreshusbolagens samt FAB Pojovägens rapporter för kännedom och sänder dem till stadsfullmäktige för kännedom.

Räkenskapsperiodens överskott prognosticeras för stadens del att bli 0,73 m euro jämfört med budgeterat resultat om - 0,57 m euro. Raseborgs Vatten prognosticerar en vinst om 0,73 m euro, vilket är bättre än budgeten på 0,5 m euro. Det förväntade överskottet för staden inklusive affärsverk är 1,46 m euro mot ett budgeterat underskott efter budgetändringar om 0,07 m euro.

Uppdateringen av kapitalhyran för Raseborgs stads byggnadsbestånd förutsätter en uppdatering av stadens budgetgrunder i samband med budgetberedningen för verksamhetsår 2018. Ändringarna i den interna uthyrningsprincipen innebär ökade intäkter för Utrymmesförvaltningen, medan hyreskostnaderna för användarna ökar. Nettomässigt på ’koncern nivå’ påverkas budgetgrunderna inte av en förhöjd kapitalhyra, ifall disponeringen av anslaget är som tidigare verksamhetsår. Höjningen av kapitalhyran förutsätter att anslag som motsvarar hyresökningen tilldelas sektorerna, d.v.s. den ekonomiska ramen ändrar som en följd av den höjda kapitalhyran. Stadsstyrelsen godkände ett förslag till ny intern kapitalhyra för fastigheter år 2018. Budgetgrunderna som fastställdes vid sammanträdet 26.6.2017 ändras på motsvarande sätt, nettoeffekten på grunderna är +/- 0. Praxisen för fastställande av den interna hyran beaktas sålunda i budgeten för år 2018. Hyran för markbotten beaktas i motsvarande siffror för år 2019.

Stadsstyrelsen beslöt att staden gör med föreningen Slow Food Västnyland ett treårigt samarbetsavtal enligt vilket staden betalar ett understöd om 15 000 euro årligen i tre års tid (2017-2019) åt föreningen. Föreningen bör årligen redovisa verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsplan innan understödet för följande år utbetalas.

Enligt 28 § i kommunallagen (410/2015) ska kommunstyrelsen inrätta ett råd för personer med funktionsnedsättning för att garantera möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att delta och påverka. I Raseborgs stad har ett handikappråd varit verksamt sedan år 2009. Stadsstyrelsen beslöt att handikapprådet ersätts med rådet för personer med funktionsnedsättning. Rådet har sex medlemmar med personliga ersättare. Av dessa utses fyra medlemmar med personliga ersättare på förslag av organisationer för personer med funktionsnedsättning. Två medlemmar med personliga ersättare utses som representanter för staden. Social- och hälsovårdsnämnden utser rådet för personer med funktionsnedsättning för nämndens mandattid. Rådet väljer bland sig en ordförande och en viceordförande.

Stadsstyrelsen antecknade genmälet social- och hälsovårdsnämnden framfört beträffande socialombudsmannens redogörelse för 2016 för kännedom. I genmälet konstateras att de ärenden som socialombudsmannen har varit involverad i har för Raseborgs del fortsatt att minska i antal jämfört med tidigare år. År 2014 var antalet ärenden 149, år 2015 minskade de till 127 och år 2016 till 103 ärenden totalt. Liksom tidigare år finns de flesta ärenden inom utkomst- stöd, vuxensocialarbete och handikappservice. Inom de grupperna finns också de största klientmängderna. Även under år 2016 har utkomststödets behandlingstider följts upp och extra resurser har tagits in för att hantera utkomststödsprocesserna i enlighet med gällande lagstiftning.

Rosk’n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab har för avsikt att ingå fusion. Om fusionen kan verkställas, upphör Västra Nylands avfallsnämnd och likaså Borgå regionala avfallsnämnd och en ny nämnd, Nylands avfallsnämnd, inleder sin verksamhet. Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige väljer en ledamot med personlig ersättare till Nylands avfallsnämnd. Mandattiden för nämnden börjar då fusionen mellan Rosk’n Roll Oy Ab och Östra Nylands Avfallsservice Ab har verkställts och upphör 31.5.2021.

Stadsstyrelsen föreslår att stadsfullmäktige väljer två ledamöter med personliga ersättare till Västra Nylands avfallsnämnd för mandattiden 2017-2021.

Hangös och Raseborgs elavtal med går ut 31.12.2017 och ska således konkurrensutsättas på nytt. Upphandlingen överstiger EU-tröskelvärden. Kriterium för valet är förmånligaste pris. Stadsstyrelsen gav upphandlingsdirektionen i uppdrag att konkurrensutsätta stadens elenergi för en avtalsperiod om två år och till ett fast pris bundet till NASDAQ OMX. Kriterium för valet är förmånligaste pris. Upphandlingsdirektionen befullmäktigas att välja leverantör.

Nylands NTM-central har inbegärt ett utlåtande av staden angående en ansökan om ändring av linjetrafiktillstånd för övergångstid av Hangö Trafik, Friman & Co. Ansökan innehåller ändringar på följande rutter från 2.1.2018:
10:50 M-F Ekenäs – Hangö Upphör per 31.12.2017
07:20 M-F Hangö – Karis Övergår i linjetrafik från 2.1.2018
Raseborgs stad har inget att anmärka mot ändringsförslagen.

Enligt 19 § i lagen om taxitrafik ska den behöriga närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM- centralen) årligen fastställa maximiantalet taxitillstånd per kommun. Nu förbereds beslutet om maximiantalet taxitillstånd i kommunerna i Nyland, Centrala Tavastland och Päijänne-Tavastland år 2018. Ingen väsentlig förändring har skett i efterfrågan på eller tillgång till taxin jämfört med förra året. Antalet personer som enligt handikappvårdslagen har rätt till transport har inte ökat. Staden föreslår att antalet taxitillständ för år 2018 bibehålls på nuvarande nivå.

Fastigheten Fjällskär 1:10 (710-493-1-10) på Fjärdskär har sålts. Enligt förköpslagen (608/1977) har kommunen förköpsrätt vid fastighetsköp vid vilka (land)arealen överstiger 5 000 m2. Förköpsrätten kan nyttjas för förvärv av mark för samhälls- byggande samt för rekreations- och skyddsändamål. Stadsstyrelsen beslutar att staden inte utnyttjar sin förköpsrätt.

Nylands NTM-centrals ansvarsområde för trafik och infrastruktur har skickat till staden en plan för väghållning och trafik för åren 2018-2021. Staden kan ge sitt utlåtande över planen. Utlåtandet kan sedan beaktas vid utarbetandet av nästa verksamhets- och ekonomiplan. Utlåtandet bör ges till Nylands NTM-central senast 31.10.2017. Tekniska nämnden har behandlat utlåtandet och stadsstyrelsen beslöt att ge utlåtandet oförändrat till Nylands Närings-, trafik- och miljöcentral.

Foto: Thomas Flemmich