Vägsektionen

I Raseborg sköter samhällstekniska nämndens vägsektion de ärenden, som enligt Lag om enskilda vägar ankommer på kommunens vägnämnd. De viktigaste uppgifterna är:

  • Grundande av väglag för vägar, som annan än markägaren, på vars mark vägen sträcker sig, har i jordregistret registrerad rätt att färdas på. Anhållan om grundande av väglag kan av vägrättsinnehavare göras genom fritt formulerad ansökan till vägsektionen. Till ansökan bör bifogas karta över vägen. Ansökan behandlas vid förrättningssammanträde, till vilket vägsektionen kallar alla blivande väglagsmedlemmar. Vid förrättningen fastställs en vägenhetsberäkning som grund för delägarnas skyldighet att delta i kostnaderna för vägens skötsel samt utses syssloman eller bestyrelse för vägen.
  • Behandling av ändringsyrkande över vägstämmas beslut. Sakägare, som anser att vägstämmas beslut kränker hens rätt eller vägdelägarnas likställdhet, eller annars är lagstridigt, kan anföra besvär över beslutet. Yrkan på ändring av beslut kan inte göras i frågor som berör ändamålsenlighet, t.ex. val av entreprenörer, specifika vägskötselåtgärder etc. Besvärsskriften, samt kopia av justerat protokoll från stämman, bör vara vägsektionen tillhanda senast 30 dagar efter att stämmans beslut gjorts. Ur besvärsskriften bör preciseras vilket beslut man söker ändring i och motivering.
  • Beviljande av bidrag till enskilda vägar för vilka grundats väglag.

 

Principer för beviljande av bidrag till enskilda vägar samt beräkningsgrunder

Anhållan; vägbidrag

Anhållan; grundförbättringsbidrag

 

Vägbidrag 2018

I budgeten för år 2018 har reserverats 203 500 € att fördela som bidrag för underhåll och grundförbättring till enskilda vägar.

Tekniska nämndens vägsektion är det förtroendeorgan som beslutar om bidragen enligt de principer som nämnden fastställt. Fr.o.m. 2014 har man frångått principen om att beakta väglagens faktiska kostnader vid beräkning av bidragsbeloppen. I och med detta kan vägsektionen besluta om vägbidragen trots att väglagens bokslut inte är tillgängliga. Därför har tidpunkten för att ansöka om bidragen kunnat tidigareläggas, vilket många väglag efterlyst med tanke på budgetering och betalningsberedskap. Bidragen utbetalas dock först efter att protokoll och bokslut tillställts vägsektionen.

Den ändrade ansökningstidpunkten och beräkningssättet för bidragen medför inte att väglagen skulle behöva ändra sina verksamhets- och bokslutsperioder eller sina planerade och invanda mötestidpunkter.

Beträffande ansökningsförfarandet hänvisas till kungörelsen gällande vägbidragen.

 

Kungörelse 2018, enskilda vägar

 

Nyttiga länkar

PM om väglagets administration

Enhetsberäkning

Lantmäteriverkets anvisning för enhetsberäkning

Lantmäteriverkets anvisning för enhetsberäkning
(gammal svensk version)

Lag om enskilda vägar

Tieyhdistys

Statsbidrag för enskilda vägar